Grodzisko wczesnośredniowieczne, Posadów

Nawiguj

Jest to pozostałość wczesnośredniowiecznego grodu (istniejącego prawdopodobnie w okresie od IX do XI wieku) oraz powstałego na jego miejscu późnośredniowiecznego gródka rycerskiego (istniejącego od XIV do XV wieku). Na niewielkim wzniesieniu możemy oglądać relikty wałów ziemnych oraz fosy.

Poniżej natomiast znajduje się… drugi gród Posadów. Założył go ks. Andrzej Łuszcz, który jest nieformalnym kustoszem pamięci o tutejszym grodzisku.